April 2015 - page 6

6
J¦æ
¯ï
2015
Edi t or ia l
=jÚjAj" ;jOtAj"O"<jr ùÚj"Üo^]kO"r q;j !?ošEj<j <oAj"]0;j
L.
J.J¸ï. C¢ü
PÁj r.PÉ
. gÀ
« PÉ
ÆïÁgÀ
°è f¯Áè¢ü
PÁjAiÀ
iÁV d£À
¦æ
AiÀ
ÄgÁzÀ
ªÀ
Ä. d£À
¸ÁªÀ
iÁ£À
ågÉ
ÆA¢UÉ
¸ÁªÀ
iÁ£À
ågÀ
AvÉ
¨É
AiÀ
ÄĪÀ
ºÀ
ªÁå¸À
ºÉ
ÆA¢gÀ
EAvÀ
ºÀ
C¢ü
PÁjUÀ
¼À
ªÀ
Äzs
É
å gÀ
«AiÀ
ĪÄ vÀ
¼À
ªÀ
ÄlÖzÀ
d£À
ÆA¢UÀ
Æ DwäÃAiÀ
Ä ¸À
A§Azs
À
¨É
¼É
¹PÉ
ÆAqÀ
Ä d£À
¦æ
AiÀ
ÄgÁzÀ
ªÀ
Ä. EAvÀ
ºÀ
ë C¢ü
PÁjAiÀ
Ä DPÀ
¹äPÀ
¸ÁªÀ
Å
J®ègÀ
£À
Æß vÀ
®ètUÉ
ƽ¹zÉ
. F zÉ
ñ°è ¨s
À
æ
µÀ
ÖgÀ
£À
Äß, ¨s
À
Æ ªÀ
iÁ¦ü
AiÀ
iÁUÀ
¼À
£À
Äß, gÁdPÁgÀ
¼À
£À
Äß JzÀ
ÄgÀ
Ä ºÁQ
ÆAqÀ
Ä ¨s
À
æ
µÁÖZÁgÀ
«gÀ
ÄzÀ
Þ PÉ
®¸À
ªÀ
iÁqÀ
ĪªÀ
jUÉ
CAwªÀ
ĪÁV MzÀ
Ī¥À
juÁªÀ
ĪÉ
à r.PÉ
. gÀ
«AiÀ
ĪjUÀ
Æ
JzÀ
ÄgÁ¬ÄvÀ
Ä JAzÀ
Cw±À
AiÉ
ÆÃQÛAiÉ
Ĥ¸À
Ä. AiÀ
iÁªÀ
ÅzÉ
à PÁgÀ
t«®èzÉ
ÆïÁgÀ
¢AzÀ
ªÀ
UÁðªÀ
ªÀ
iÁr
¨É
AUÀ
¼À
Æj£À
°è ªÁtÂ
då vÉ
jUÉ
ºÉ
ÄѪÀ
j C¢ü
PÁjAiÀ
iÁV £É
ëĹzÁUÀ
¯É
à CªÀ
»AzÉ
PÁAiÀ
iÁðZÀ
DgÀ
A¨s
À
ªÁVgÀ
ĪÅzÀ
Ä ¸À
àµÀ
ÖªÁVvÀ
ÄÛ. ºÉ
aѣëjUÉ
MzÀ
VzÀ
¥À
j¹ÜwAiÉ
Äà CªÀ
jUÀ
Æ JzÀ
ÄgÁ¬ÄvÀ
Ä. DzÀ
C°èAiÀ
ÄÆ
CªÀ
Ä vÀ
ªÀ
Ää ¥Áæ
ªÀ
iÁtÂ
PÁAiÀ
iÁðZÀ
AiÀ
ģÄß ªÀ
ÄÄAzÀ
Īj¹gÀ
ĪÅzÉ
à CªÀ
fêÌ ªÀ
ÄļÀ
ĪÁ¬ÄvÉ
Ã? `DvÀ
ä
ºÀ
å' JAzÀ
Ä ¸À
Ä®¨s
À
ªÁV ¥À
æ
tªÀ
£À
Äß ªÀ
ÄÄV¹ ©qÀ
ĪgÁvÀ
ÄjAiÀ
Ä°ègÀ
ĪªÀ
åªÀ
¸É
ܬÄAzÀ
`¸À
å'ªÀ
£À
Äß ¤jÃQë¸À
Ä
ªÀ
ÅzÀ
Æ vÀ
¥À
Åà. K¤zÀ
ÝgÀ
Æ zÀ
ëvÉ
¥À
AiÀ
iÁðAiÀ
ĪÁV r.PÉ
. gÀ
«AiÀ
ĪÄ d£À
ªÀ
iÁ£À
¸À
°è ¸ÁܬÄAiÀ
iÁUÀ
ÄvÁÛgÉ
.
AiÀ
iÁªÁUÀ
¯ÁzÀ
Æ §gÀ
°QÌgÀ
Ī¸Á«UÉ
ºÉ
EAvÀ
ºÀ
nÖPÀ
ļ¼À
£À
Äß JzÀ
ÄgÀ
Ä ºÁPÀ
ĪJzÉ
UÁjPÉ
¸À
¯ÁªÀ
ÄÄUÀ
¼À
Ä ¸À
®è¨É
ÃQzÉ
. ¤µÀ
àPÀ
ë vÀ
¤SÉ
¬ÄAzÀ
¤dªÀ
Å ºÉ
ÆgÀ
§gÀ
§ºÀ
ÄzÉ
à JAzÄ PÁzÀ
Ä £É
ÆÃqÀ
¨É
ÃPÁVzÉ
.
CªÀ
ÄlÄA§PÁÌzÀ
DWÁvÀ
ªÀ
Å C¸À
A§zÀ
Þ ºÉ
ýPÉ
½AzÀ
ªÀ
ÄvÀ
۵ÄÖ dgÀ
hÄðjvÀ
Ƽî¨ÁgÀ
Ä.
ºÉ
tÄÚ dUÀ
wۣAiÀ
iÁªÀ
ÅzÉ
à ªÀ
ÄƯÉ
ºÉ
ÆÃV JµÉ
Öà G£À
ßvÀ
ªÁzÀ
JvÀ
ÛgÀ
Ì KjzÀ
Æ PÉ
ê® ºÉ
ÚA§
£É
¯É
AiÀ
Ä°è ±É
ÆõÀ
ƯÉ
FqÁUÀ
ĪÅzÀ
Ä ªÀ
ÄÄAzÀ
ĪjAiÀ
ÄÄvÀ
Û¯É
à EzÉ
. D¸É
ÖçðAiÀ
iÁzÀ
°è ¨s
ÁgÀ
wÃAiÀ
ÄgÀ
ÆίÉ
¼À
Ä Erà dUÀ
Ûà £ÁZÀ
ĪAvÉ
ªÀ
ÄÄAzÀ
ĪjAiÀ
ÄÄvÀ
ÛzÉ
. EwÛÃZÉ
D¸É
ÖçðAiÀ
iÁzÀ
¹rßAiÀ
Ä°è §§ðgÀ
ºÀ
åVÃqÁzÀ
ªÀ
ÄAUÀ
¼À
ÆgÀ
Ä PÀ
®èqÀ
Ì ¸À
«ÄÃ¥À
CªÀ
ÄÆÖj£À
¥À
æ
¨s
Á ±É
nÖ CzÀ
ÆÌAzÀ
Ä ºÉ
Ƹ¸É
åðqÉ
AiÀ
ĵÉ
Ö. G£À
ßvÀ
GzÉ
ÝñÀ
ªÀ
¤ßlÄÖPÉ
ÆAqÀ
Ä vÀ
£À
ߪ£É
߯Áè ©lÄÖ «zÀ
ÆgÀ
ñ½UÉ
ºÉ
ÆÃV zÀ
ÄrAiÀ
ÄĪÀ
ªÀ
åQÛUÀ
¼À
fêÌ ¸À
ÄgÀ
ëvÉ
AiÉ
ÄÃ
E®èªÁVzÉ
. PÀ
¼É
ªÀ
µÀ
ð EAUÉ
èÃAr£À
°è wÃjPÉ
ÆAqÀ
ªÀ
ÄAUÀ
¼À
ÆgÀ
Ä ªÀ
ÄÆ®zÀ
¹AvÁ ¸À
¯ÁØ£À
. D¸É
ÖçðAiÀ
iÁzÀ
Qé£ïì¯ÁåAr£À
°è ªÉ
ÊzÀ
ågÁV zÀ
ÄrAiÀ
ÄÄwÛzÀ
Ý qÁ. ºÀ
¤Ã¥s
ïgÀ
¥À
æ
tzÀ
°è D¸É
ÖçðAiÀ
iÁzÀ
£À
AiÀ
ģÄß Erà dUÀ
ÛÃ
«ÃQë¹vÀ
ÄÛ. EzÀ
Ä CzÀ
ªÀ
ÄÄAzÀ
ĪjzÀ
¨s
ÁUÀ
ªÁVzÉ
.
CvÁåZÁgÀ
, C£ÁåAiÀ
Ä, §¯ÁvÁÌgÀ
, ¯É
ÊAVPÀ
±É
ÆõÀ
¼À
Ä ªÀ
Ä£É
ªÀ
iÁvÁV ©nÖzÉ
. DgÉ
ÆæAiÀ
ÄÄ ¸À
zÁ ªÀ
ÄzÀ
å
¸É
ë¹zÁÝ£É
JA§ ±À
gÁªÀ
£À
Äß ¤ÃqÀ
¯ÁUÀ
ÄwÛzÉ
. ªÀ
ÄzÀ
å ¸É
ë¹zÀ
ݣÄ, CªÀ
Ä°£À
°èzÀ
ݣÄ JA§ PÁgÀ
tªÀ
Å AiÀ
iÁªÀ
ÅzÉ
Ã
C¥À
gÁzs
À
¥À
æ
ªÀ
iÁtªÀ
£À
Äß PÀ
rªÉ
ÄUÉ
ƽ¸À
ĪÅ¢®è JA§ÄzÀ
Ä £À
ªÀ
ÄUÉ
w½¢gÀ
¨É
ÃPÀ
Ä. DzÀ
CªÀ
Ä°£À
°èzÀ
Ý PÁgÀ
t
£ÁªÀ
Å CªÀ
£À
ÄPÀ
ÈvÀ
åªÀ
£À
Äß PÀ
ë«Ä¹ ©qÀ
¨É
ÃPÉ
ãÉ
Æà J£À
ÄߪÀ
µÀ
ÄÖ
GzÁgÀ
£À
ªÀ
¢UÀ
¼À
Ä ¥À
¼À
°è ¥À
æ
lªÁUÀ
ÄwÛzÉ
.
ªÀ
ÄzÀ
å ªÀ
iÁzÀ
ªÀ
¸À
ÄÛ ªÀ
ģĵå£À
£À
Äß CµÀ
ÄÖ ¤ÃZÀ
¼À
ÄîªÀ
ÅzÁzÀ
CzÀ
£É
ßà ¤µÉ
âü
¸À
Īæ
ªÀ
Ä PÉ
ÊUÉ
ƼÄîªÀ
Å¢®èªÉ
ÃPÉ
?
C£É
ÃPÀ
ÄlÄA§zÀ
£É
ªÀ
Ää¢AiÀ
ģÄß PÉ
r¸À
ÄwÛgÀ
Ī, DgÉ
ÆÃUÀ
åªÀ
£À
Äß §° vÉ
AiÀ
ÄÄwÛgÀ
ĪªÀ
ÄzÀ
åzÀ
¤µÉ
Ãzs
À
PÁÌV d£À
©Ã¢UÀ
½AiÀ
ĨÉ
ÃPÁVzÉ
. M§âgÀ
DºÁgÀ
¥À
æ
PÁgÀ
ªÁzÀ
eÁ£À
ĪÁj£À
ªÀ
iÁA¸À
ªÀ
£À
Äß ¤µÉ
âü
¸À
®Ä MvÀ
ÛqÀ
ºÉ
ÃgÀ
ĪªÀ
Ä,
CzÀ
PÁÌV ºÉ
ÆÃgÁl ªÀ
iÁqÀ
ĪªÀ
Ä CzÀ
£À
Äß wAzÀ
Ä AiÀ
iÁgÀ
Æ CªÀ
Ä®ÄPÉ
ÆÃgÀ
gÁV, £À
±É
Kj¹PÉ
ÆAqÀ
Ä PÉ
ÄQ£É
eÁjzÀ
GzÁºÀ
½®è JA§ÄzÀ
£À
Äß CxÀ
ð ªÀ
iÁrPÉ
Ƽî¨É
ÃQzÉ
. DzÀ
ÄzÀ
jAzÀ
ÄvÁðV ¤µÉ
âü
¸À
¨É
ÃPÁzÀ
ÄzÀ
Ä
K£À
£À
Äß? JA§ÄzÀ
ÄjvÀ
Ä ¸À
ªÀ
iÁdzÀ
°è ªÁå¥À
ðUÀ
¼ÁUÀ
¨É
ÃQzÉ
.
n
§»ªÀÄÄðR ÀÄÀ
ÀÀÄ
fêÀPÉ
Ì
¨É
¯É
¬Ä®è
ªÉ
Ã...?
1,2,3,4,5 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,...68
Powered by FlippingBook