April 2015 - page 4

4
J¦æ
¯ï
2015
¤ªÀ
Ää ¥À
æ
agÁAiÀ
ÄĪÁUÀ
°
£Á¯É
ÌöÊzÀ
Ä ªÀ
µÀ
ðUÀ
½AzÀ
`C£À
ĥªÀ
Ä'
¥Àwæ
PÉAiÀÄ£ÀÄß ¤gÀAvÀgÀªÁV NzÀÄvÁÛ
§A¢gÀĪÀ C©üªÀiÁ¤UÀ¼À°è £Á£ÀÆ
M§â¼À
Ä... ªÀ
Ä»¼É
AiÀ
ÄjAzÀ
¥À
æ
l
ªÁUÀ
ÄwÛgÀ
ĪC£À
ĥªÀ
Ä ºÉ
¸À
jUÉ
ÌAvÉ
AiÀiÁªÀÅzÉà G¥ÀªÉÄ, GvÉàçÃPÉëUÀ¼À£ÀÄß
«ÄÃj AiÀ
ı¹éAiÀ
iÁV d£À
¦æ
AiÀ
Ä
¼ÁUÀÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀAvÀ¸ÀzÀ «ZÁgÀ.
EzÀgÀ°è ¥Àæ
PÀlªÁUÀÄwÛgÀĪÀ ¥À«vÀæ
PÀÄgïD£ï£À ¸ÀĨsÁ¶vÀUÀ¼ÀÄ, ¸ÀªÀiÁdzÀ,
§zÀ
ÄQ£À
¥À
æ
¸À
ÄÛ
ªÀ
ðªÀ
iÁ£À
¢£À
¼À
°è
£À
¸À
ªÀ
ĸÉ
å-«µÀ
AiÀ
ÄUÀ
¼À
Û
ë
-QgÀ
t
©ÃgÀĪÀAvÀºÀ ªÉÊZÁjPÀ ¯ÉÃR£ÀUÀ¼ÀÄ
NzÀÄUÀjUÉ G¥ÀAiÀÄÄPÀÛ ªÀiÁ»wUÀ¼À£ÀÄß
¤ÃqÀÄwÛªÉ.
¥Àæ
wAiÉÆAzÀÄ PÉëÃvÀæ
zÀ°è PÁAiÀÄð
ªÉ¸ÀUÀ¨ÉÃPÁzÀgÀÆ MvÀÛqÀ ¥ÉÊ¥ÉÇÃn
EgÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀªÉÃð ¸ÁªÀiÁ£Àå. CªÀÅ
UÀ¼À£É߯Áè ¸ÀªÀÄxÀðªÁV ¤¨sÁ¬Ä¹
PÉÆAqÀÄ ºÉaÑ£À ¸ÀASÉåAiÀÄ°è ¹ÛçÃAiÀÄgÀ
£ÉÆß¼ÀUÉÆAqÀ ¸ÀA¥ÁzÀQÃAiÀÄ §¼ÀUÀPÉÌ
£À£Àß ºÁ¢ðPÀ C©ü£ÀAzÀ£ÉUÀ¼ÀÄ.
£À
£À
ߣÄß ¸É
ÃjzÀ
AvÉ
¸À
zÁ±À
AiÀ
Ä¢AzÀ
ÆrzÀ
§gÀ
ºÀ
¼À
£À
Äß ¥À
æ
§gÀ
ºÀ
UÁgÀ
, §gÀ
ºÀ
UÁwðAiÀ
ÄgÀ
£À
Äß
`C£ÀÄ¥ÀªÀÄ' ¥ÉÇö¹zÁݼÉ, ¥ÉÇæ
ÃvÁì
»¹zÁݼÉ
. GvÀÛ
ªÀ
Ä UÀ
ÄtªÀ
ÄlÖzÀ
PÁUÀ
,
¸ÀÄAzÀgÀ ªÀÄÄzÀæ
t, ¸ÀPÁ°PÀ avÀæ
UÀ¼ÀÄ
¥Àwæ
PÉAiÀÄ WÀ£ÀvÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÈ¢ÞUÉƽ¹ªÉ.
EA¢£À
¢£À
¼À
°è
J®è
§zÀ
ÄPÀ
®Æè
C£À
ĥªÀ
Ä ªÉ
¨ï¸É
Êmï£À
®Æè ®¨s
À
å:
MvÀÛqÀ, fêÀ£À ±ÉÊ° J®Æè ¤®è
¯ÁUÀzÀ ¤gÀAvÀgÀ NlzÀAwzÉ. EªÀÅ
UÀ½AzÀ ºÀUÀÄgÀªÁV ºÉÆgÀUÉ §gÀ®Ä
ºÁ¢ðPÀ
ªÁV £À
ÄÌ £À
°AiÀ
Ä®Ä CªÀ
PÁ±À
UÀ¼ÀÄ ¨ÉÃPÀÄ. vÀªÀÄä ¥Àwæ
PÉAiÀÄ°è PÉ®ªÀÅ
¥ÀÅlUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄ£ÀPÉÌ PÀZÀUÀĽ¬ÄlÄÖ
ªÀÄÄzÀ ¤ÃqÀĪÀ ¸ÀzÀ©ügÀÄaAiÀÄ £ÀUÉ
§gÀºÀUÀ½UÉ, ®°vÀ ¥Àæ
§Azs
ÀUÀ½UÉ
«ÄøÀ°qÀ¨ÉÃPÉA§ÄzÀÄ £À£Àß «£ÀªÀÄæ
¨ÉÃrPÉ.
C¸ÀASÁåvÀ NzÀÄUÀ ¥Éæ
ëÄUÀ¼À
tätÂ
AiÀ
iÁV `C£À
ĥªÀ
Ä' agÁAiÀ
ÄĪÁV
¨Á¼À
¯É
AzÀ
Ä ºÀ
ÈvÀ
ÆàªÀ
ðPÀ
ºÀ
-
ºÁgÉÊPÉUÀ¼ÉÆA¢UÉ.
¸À
¸À
©. PÀ
ȵÚ PÀ
ªÀ
ÄägÀ
r
£À
ßqÀ
£Ár£À
°è PÀ
¼É
14 ¸À
AªÀ
ìgÀ
½AzÀ
¸Á»vÀ
åzÀ
A¥À
£À
Äß
¥À
¸À
j¸À
ÄvÁÛ §A¢gÀ
Ī`C£À
ĥªÀ
Ä' ªÀ
Ä»¼Á ªÀ
iÁ¹PÀ
Ì F ¸À
AzÀ
¨s
À
ðzÀ
°è £À
£À
ß
ºÁ¢ðPÀ
±À
Ĩs
Á±À
AiÀ
ÄUÀ
¼À
Ä. ªÀ
µÀ
ðUÀ
¼À
»AzÉ
ªÀ
Ä»¼É
AiÀ
ÄjUÉ
¸Ázs
À
åªÁUÀ
ĪÅ¢®è
JAzÀ
Ä ¨s
Á«¹zÀ
Ý ¥À
PÁ PÉ
ëÃvÀ
æ
ªÀ
£À
Äß DAiÉ
ÄÌ ªÀ
iÁr ¸É
ÜöÊAiÀ
ÄðªÁV ªÀ
ÄÄ£À
ßqÉ
¹zÀ
ªÀ
ÄAUÀ
¼À
Æj£À
ªÀ
Ä»¼É
AiÀ
ÄgÀ
Ä ¤dPÀ
ÆÌ ±ÁèWÀ
¤ÃAiÀ
ÄgÀ
Ä. ‘C£À
ĥªÀ
Ä’ PÀ
£ÁðlPÀ
ªÀ
ÄvÀ
ÄÛ PÀ
£À
ßqÀ
CvÀ
åªÀ
ÄÆ®å D¹ÛAiÀ
iÁVzÉ
JA§ÄzÀ
°è ¸À
A±À
AiÀ
Ä«®è. ¥À
¼À
Ä
¤µÀ
àPÀ
ë¥ÁvÀ
ªÁV £À
ÄPÉ
Ƽî¨É
ÃPÀ
Ä JA§ÄzÀ
£À
Äß `C£À
ĥªÀ
Ä' J¯Áè
DxÀ
ðzÀ
°è
AiÀ
ÄÆ
¸Á©ÃvÀ
ĥr¹zÉ
. ºÉ
¸À
jUÉ
ÌAvÉ
C£À
ĥªÀ
ĪÉ
à DVzÉ
. C£À
ĥªÀ
Ä ªÀ
ÄÄAzÉ
AiÀ
ÄÆ
ªÀ
Ä»¼É
AiÀ
ÄgÀ
ºÉ
ÆÃgÁlzÀ
¨É
£É
߮ĨÁV PÉ
®¸À
¤ªÀ
ð»¸À
¨É
ÃPÀ
Ä.
M½w£À
¤ªÀ
iÁðt ªÀ
ÄvÀ
ÄÛ
ÄQ£À
¤ªÀ
ÄÆð®£À
PÁÌVgÀ
ĪC£À
ĥªÀ
ÄzÀ
ºÉ
ÆÃgÁl
ªÀ
ÄÄAzÀ
ĪjAiÀ
Ä°. ¥À
E£À
ߵÄÖ
d£À
¦æ
AiÀ
ÄvÉ
½¸À
°. C£À
ĥªÀ
Ä §¼À
Ì F ±À
Ĩs
À
¸À
AzÀ
¨s
À
ðzÀ
°è £À
£À
ß ¸É
ßúÀ
¥À
Çtð ¸À
¯ÁªÀ
iïUÀ
¼À
Ä, ±À
Ĩs
À
ºÁgÉ
ÊPÉ
¼À
Ä.
²æ
à ²æ
à ±ÁAvÀ
ªÀ
Ä°èPÁdÄð£À
¸Áé«ÄÃf
²æ
à CgªÉ
ÄÃj PÀ
¼À
AZÉ
Ãj ªÀ
ÄoÀ
, «ÃgÁd¥É
ÃmÉ
, PÉ
ÆqÀ
Ä
¸ÀAzÉñÀ
1,2,3 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,...68
Powered by FlippingBook