April 2015 - page 5

5
J¦æ
¯ï
2015
agÀ
£À
ÆvÀ
£À
ªÁUÀ
°
Q±É
ÆÃgÁªÀ
¸É
ܬÄAzÀ
¥Àæ
§ÄzÁÞªÀ
¸É
ÜUÉ
PÁ°qÀÄwÛgÀĪÀ £À¯ÉäAiÀÄ C£ÀÄ¥ÀªÀļÀ
¨Á¼ÀÄ agÀ£ÀÆvÀ£ÀªÁUÀ°.
C£ÀÄ¥ÀªÀÄ ºÉ¸ÀjUÉ vÀPÀÌAvÉ GvÀÌøµÀÖ
ªÁzÀÄzÀ£Éßà Gt§r¸ÀÄvÁÛ NzÀÄUÀgÀ
ªÀÄ£ÀPÉÌ ¥Ë¶ÖPÀvÉAiÀÄ£ÀÄß vÀÄA©zÁݼÉ
ºÁUÀÆ vÀÄA©¸ÀÄwÛzÁݼÉ. CªÀ¼À F
PÁgÀåPÉÌ CªÀ¼À ¥ÉÇõÀPÀgÀ (¹§âA¢
ªÀUÀð) ºÁUÀÆ §AzsÀÄ ¨ÁAzsÀªÀgÀ
(NzÀÄUÀgÀ) ¸ÀºÀPÁgÀªÀ£ÀÄß C®èUɼÉAiÀÄÄ
ªÀ
Aw®è
. CªÀ
®è
jUÀ
Æ £À
£À
ß C©ü
£À
AzÀ
£É
¼À
Ä. ºÁUÀ
Æ AiÀ
iÁªÀ
ÅzÉ
à ¯É
ÆÃ¥À
½®è
C£ÀÄ¥ÀªÀļÀ ¸ËAzÀAiÀÄð ºÁUÀÆ
UÀÄt£ÀqÀvÉ E£ÀßµÀÄÖ NzÀÄUÀgÀ PÀtä£À
vÀt¸ÀĪÀ°è ¸ÀºÀPÁjAiÀiÁUÀ°.
GªÀ
ÄÄä D¬Ä±À
, G¼ÁÉ
ʯï
ªÀ
iË°PÀ
ªÁzÀ
ªÀ
Å
C£ÀÄ¥ÀªÀÄ ªÀÄ»¼Á ªÀiÁ¹PÀ PÉÊ
¸ÉÃjvÀÄ. J¯èÁ ¯ÉÃR£ÀUÀ¼ÀÄ ªÀiË°PÀ
ªÁzÀ
ªÀ
ÅUÀ
¼É
Ã. DzÀ
E¸Áè
ªÀ
iï zs
À
ªÀ
ÄðzÀ
§UÉUÉ CjªÀÅ ¤ÃqÀĪÀ §gÀºÀUÀ¼À£ÀÄß
ºÉZÁÑV ¸ÁéUÀw¸ÀÄvÉÛãÉ.
qÁ. EA¢gÁ ºÉ
ÎqÉ
C©ü
£À
AzÀ
£ÁºÀ
ð
C£ÀÄ¥ÀªÀÄzÀ ºÀ¢£ÉÊzÀgÀ ºÉeÉÓ
¸À
A¨s
Àæ
ªÀ
Ä¢AzÀ
¯É
à ¸ÁUÀ
ÄwÛ
. ¨É
AUÀ
¼À
Æj
¤AzÀ DgÀA©ü¹ gÁdåzÀ ««zsÉqÉ
C£ÀÄ¥ÀªÀÄ vÀ£Àß WÀªÀÄ®Ä ©ÃjzÉ. vÀ£Àß
EgÀÄ«PÉAiÀÄ C¤ªÁAiÀÄðvÉAiÀÄ£ÀÄß DvÀä
«±Áé¸À¢AzÀ¯Éà ¸ÁjzÉ. DgÀA¨sÀzÀ°è
ªÀ
ÄÆUÀ
Ä ªÀ
ÄÄjzÀ
ªÀ
®ègÀ
Æ FUÀ
C£ÀÄ¥ÀªÀĪÀ£ÀÄß PÉÆAqÁqÀvÉÆqÀVzÝÁgÉ
JA§ÄzÀÄ C£ÀÄ¥ÀªÀÄzÀ ¤dªÁzÀ
¸ÁzsÀ£É. ±ÀºÀ£ÁgÀhÄï JA.gÀ ¸ÀªÀÄxÀð
¸ÀA¥ÁzÀQÃAiÀÄzÀ°è C£ÀÄ¥ÀªÀÄ ¨É¼ÉzÀÄ
§AzÀ
jÃw CªÉ
ÆÃWÀ
ªÁzÀ
ÄzÀ
Ä,
C£ÀÄ¥ÀªÀÄzÀ K¼ÀÄ ©Ã¼ÀÄUÀ¼À£ÀÄß F
«±É
õÁAPÀ
ÄPÉ
ÆqÀ
ÄvÀ
Û
. ‘ºÀ
ÈzÀ
AiÀ
ÄzÀ
ªÀiÁvÀÄ’ C£ÀÄ¥ÀªÀĪÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÛµÀÄÖ
ºÀÈzÀAiÀÄPÉÌ ºÀwÛgÀªÁV¸ÀÄvÉÛ.
«±ÉõÁAPÀzÀ°è ±ÀºÀ£ÁgÀhÄï JA.
ªÀÄÄR¥ÀÅl ¯ÉÃR£ÀzÀ°è §gÉAiÀÄÄvÁÛ,
MAzÀÄ ¨Áj PÀªÀ£ÀªÉÇAzÀgÀ°è PÀtÛ¦à
lÖ ¥À
§¼À
AiÀ
iÁVvÀ
ÄÛ. F ¸À
A§AzsÀ
NªÀð ¸Áé«ÄÃf MAzÀÄ ¨Áj ¥ÀvÀæ
§gÉzÀÄ, C£ÀÄ¥ÀªÀÄzÀ ¸ÁÜ£À ªÉÄîÝeÉð
AiÀÄ°èzÉ. DzÀÝjAzÀ EAvÀºÀ ±À§ÝUÀ¼À
§¼ÀPɬÄAzÀ ¤ªÀÄä ¥Àwæ
PÉAiÀÄ ¸ÁÜ£ÀPÉÌ-
UËgÀªÀPÉÌ PÀÄAzÀÄ §gÀĪÀ ¸ÁzsÀåvÉ EzÉ
JAzÀÄ JZÀÑj¹zÀÝgÀÄ JA§ÄzÀ£ÀÆß
G¯èÉ
ÃT¹zÀ
ÝgÀ
Ä. EzÀ
°è
JgÀ
Ä «ZÁgÀ
¼À
£À
Äß £ÁªÀ
Å PÁt§ºÀ
ÄzÁVzÉ
. MAzÀ
Ä
C£ÀÄ¥ÀªÀÄPÉÌ £Ár£À d£ÀvÉ-NzÀÄUÀgÀÄ
ÆnÖ
Ī¸ÁÜ£À
-WÀ
£À
, JgÀ
£É
AiÀ
ÄzÁV
C£ÀÄ¥ÀªÀĪÀ£ÀÄß NzÀÄUÀgÀÄ ¸ÀÆPëÀäªÁV
UÀªÀĤ¸ÀÄwÛzÝÁgÉ JA§ «µÀAiÀĪÀÇ
CµÉÖà ªÀĺÀvÀé¥ÀÇtðªÁzÀÄzÀÄ. CµÉÖÃ
C®è C£ÀÄ¥ÀªÀÄ EzÀ£ÀÄß CvÀåAvÀ ¸ÀPÁ
gÁvÀ
äPÀ
ªÁV ¹é
ÃPÀ
j¹ ªÀ
ÄvÀÛ
µÀ
ÄÖ
¸À
ÆPëÀ
äªÁV
¨É
¼É
AiÀ
ÄÄwÛ
JA§ÄzÀ
Ä C©ü
£À
AzÀ
£ÁºÀ
ð.
C£ÀÄ¥ÀªÀÄ JA§ ªÀiÁ¹PÀªÀ£ÀÄß
DgÀA©ü¸ÀĪÁV£À ¸ÀªÁ®ÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ
dªÁ¨ÁÝj JµÀÄÖ EvÉÆÛà CzÀQÌAvÀ
MAzÀÄ ºÉeÉÓ ºÉZÀÄÑ dªÁ¨ÁÝj ¥Àæ
¸ÀÄÛvÀ
C£ÀÄ¥ÀªÀÄzÀ ªÉÄÃ¯É EzÉ JAzÀgÉ
vÀ¥ÁàUÀ¯ÁgÀzÀÄ. NªÀð NzÀÄUÀ£ÁV
C£ÀÄ¥ÀªÀÄ CzÀ£ÀÄß ¸ÀªÀÄxÀðªÁV
¤¨sÁ¬Ä¸ÀÄvÉÛ J£ÀÄߪÀ «±Áé¸À £À£ÀßzÀÄ.
¥Àwæ
PÉ vÀ£Àß ºÉ¸Àj£ÀAvÉ C£ÀÄ¥ÀªÀĪÁV
ªÀÄÄAzÉAiÀÄÆ ªÀÄÆr §gÀ° JA§
ºÁgÉÊPÉ PÀÆqÀ.
E±Áðzï ©.JA., ¸Ë¢ CgÉ
éAiÄ
ºÉ
ªÉ
ÄäAiÀ
Ä «µÀ
AiÀ
Ä
MAzÀÄ PÉÊAiÀÄ°è ¯ÉÃR¤ ªÀÄr®°è
ºÁ®Ä PÀÄrAiÀÄĪÀ ªÀÄUÀÄ«£À eÉÆvÉ
ªÀÄĹèªÀiï ªÀÄ»¼É ¢lÖ ¯ÉÃR£ÀUÀ¼À£ÀÄß
§gÉzÀ ‘C£ÀÄ¥ÀªÀÄ’ªÀ£ÀÄß NzÀÄUÀjUÉ
ªÀÄÄnÖ¹ ºÉªÉÄäAiÀÄ ºÀ¢£ÉÊzÀÄ ªÀµÀðPÉÌ
PÁ°nÖgÀĪÀÅzÀÄ CZÀÑjAiÉÄAzÀgÀÆ ¸Àj.
C²è
̨ av˾
½®è
AiÀ
iÁªÀ
ÅzÉ
à vºÀ
V«ÄPïUÀ
½®è
¸À
A¥À
Çtð ªÀ
Ä»¼É
AiÀ
ÄgÉ
Ã
£ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀ ¥Àwæ
PÉ JAzÀgÉ
CZÀÑjAiÀiÁzÀgÀÆ ¸ÀvÀåªÁVzÉ.
F «±ÉõÀ ¸ÀAaPÉ J®è ¯ÉÃR£À
UÀ¼ÀÄ GvÀÛªÀĪÁVªÉ. C®è°è PÀªÀ£À UÀ¼ÀÄ
£ÀUÉ §gÀºÀUÀ¼ÀÄ, ¸À®ºÉUÀ¼ÀÄ, HlzÀ°è
G¦à£ÀPÁ¬ÄAiÀÄAwzÉ. ¥Àæ
¹zÀÞ ªÀÄ»¼É
AiÀÄgÀÄ F ªÀÄ»¼Á ªÀiÁ¹PÀ ‘C£ÀÄ¥ÀªÀÄ’
ªÀ£ÀÄß ºÉÆUÀ½zÀÝgÀ°è D±ÀÑAiÀÄðªÉä®è.
ºÀ¢£ÉÊzÀ£Éà ªÀµÀðzÀ ±ÀĨs
Á±ÀAiÀÄUÀ¼ÀÄ.
C§ÄÝ¯ï ªÀ
ºÁí
¨ï ªÀ
ÄįÁè
, UÀ
AUÁªÀ
w
D±À
ÑAiÀ
Äð¨s
À
jvÀ
JA. ±ÀºÀ£ÁgÀhiïgÀªÀgÀ ºÀÈzÀAiÀÄzÀ
ªÀ
iÁvÀ
Ä ºÁUÀ
Æ C£À
ĥªÀ
Ä ªÀ
iÁ¹PÀ
¥À
AiÀ
Ä 15 ªÀ
µÀ
ðUÀ
¼À
ºÉ
Ó UÀ
ÄgÀ
ÄvÀ
ÄUÀ
¼À
Ä
F JgÀqÀÄ ªÀÄÄR¥ÀÅl ¯ÉÃR£ÀUÀ¼À°è
C£ÀÄ¥ÀªÀÄ ¨É¼ÉzÀÄ §AzÀ jÃwAiÀÄ£ÀÄß
MAzÉÆAzÀÄ WÀlÖªÀ£ÀÄß J¼É J¼ÉAiÀiÁV
©r¹ §gÉ
¢gÀ
ĪF ¯É
ÃR£À
ªÀ
£À
Äß N¢
NzÀ
ÄUÀ
jUÉ
ÄA¨Á£É
D±À
ÑAiÀ
Äð¨s
À
jvÀ
ªÁVzÉ. E¸ÁèªÀiï£À°è ºÉtÄÚ
PÉêÀ®
¸À
A¸ÁgÀ
̵ÉÖ
à ¹Ã«ÄvÀ
ªÀ
®è
ªÀ
ģ¸À
Äì
ªÀ
iÁr
zÀgÉ K£À£ÀÄß ¨ÉÃPÁzÀgÀÆ ¸Á¢ü¸À§®è¼ÀÄ
J£À
ÄߪÀ
ÅzÀ
£À
Äß ¥À
æ
wAiÉ
ƧâgÀ
Ä w½AiÀ
ĨÉ
ÃPÀ
Ä.
15 ªÀµÀðUÀ¼À ºÉeÉÓ UÀÄgÀÄvÀÄUÀ¼À°è
C£ÀÄ¥ÀªÀÄPÉÌ ¸ÀºÀPÀj¹zÀ ¥Àæ
wAiÉƧâ
gÀ£ÀÄß £É£À¦¹gÀĪÀÅzÀPÉÌ ¤ªÀÄUÉ PÀÈvÀdÕvÉ
UÀ¼À£ÀÄß w½¸À¨ÉÃPÀÄ. AiÀiÁgÉƧâgÀ£ÀÄß
©qÀzÉ £É£À¦¹ ¸ÀÄAzÀgÀªÁV F
¯É
ÃR£À
ªÀ
£À
Äß §gÉ
¢gÀ
ĪÅzÀ
Ä ¸É
ÆÃfUÀ
«µÀAiÀÄ. F zÁjAiÀÄ°è K¼ÀÄ ©Ã¼ÀÄ,
PÀ®Äè ªÀÄļÀî£ÀÄß vÀĽzÀÄ AiÀıÀ¹éAiÀiÁV
15 ªÀµÀð ¸ÁV §AzÀ C£ÀÄ¥ÀªÀÄzÀ
J¯Áè ¹§âA¢ ªÀUÀðzÀªÀjUÉ NzÀÄUÀgÀ
¥À
ªÁV zs
À
£À
åªÁzÀ
¼À
£À
Äß C¦ð¸À
ÄvÉÛ
ãÉ
.
D¬Ä±Á ¥s
ÁwªÀ
iÁ, ¸ÁUÀ
ªÀ
iË®åAiÀ
ÄÄvÀ
F ¨ÁjAiÀÄÆ `C£ÀÄ¥ÀªÀÄ' ErÃ
¥Àwæ
PÉ N¢zÉ. vÀÄA¨Á ¸ÀÄAzÀgÀªÁV
ªÀiË®åAiÀÄÄvÀªÁV ªÀÄÆr §A¢zÉ.
gÁeÉ
ñéj ¸À
wñï, PÁgÉ
ÃPÉ
ƥà
¤ªÀ
Ää ¥À
æ
1,2,3,4 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,...68
Powered by FlippingBook